ขาย PLC, touch Screen, proface, mitsubishi, a series
ขาย CC-link และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

ขาย CC-link และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

ขาย CC-link และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

ขาย CC-link และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

ขาย CC-link และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

CC LINK

CATALOGUE NO. DESCRIPTION
QJ61BT11N CC-Link Master/Local module
A1SJ61BT11 AnS CPU CC-Link master/local module
A1SJ61QBT11 QnAS CPU CC-Link master/local module
FX2N-16CCL-M CC-Link master
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
AJ65SBTB1-8D Small profile 8 DC input module
AJ65SBTB1-16D Small profile 16 DC input module
AJ65SBTB3-16D Small profile 16 DC input module
AJ65SBTB1-32D Small profile 32 DC input module
AJ65SBTB1-32D1 Small profile 32 DC input module, high speed
AJ65SBTC1-32D Small profile 32 DC input module - connector type
AJ65BTB1-16D One wire type, DC input, 16 point module
AJ65BTB2-16D Two wire type, DC input, 16 point module
AJ65BTC1-32D One wire type, DC input, 32 point module
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
AJ65SBTB2N-8R Small profile, relay output, 8 point module
AJ65SBTB2N-16R Small profile, relay output, 16 point module
AJ65BTB2-16R Two wire type, relay output, 16 point module
AJ65SBTB1-8T Small profile 8 transistor output sink type
AJ65SBTB1-8TE Small profile 8 point transistor output, source type
AJ65SBTB1-16TE Small profile 16 point transistor output, source type
AJ65SBTB1-32T Small profile 32 transistor output sink type
AJ65BTB1-16T One wire type, transistor output, 16 point module, sink type
AJ65BTC1-32T One wire type, transistor output, 32 point module, sink type
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
AJ65BTB1-16DT One wire type, 8 input, 8 transistor output, sink type
AJ65BTB2-16DR One wire type, 8 input sink, 8 relay output
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
AJ65SBT-64AD 4 channel input, -4000 to 4000, 0 to 4000, -10V to 10V, 0/1V to 5V, 0mA/4mA to +20mA
AJ65BT-64RD3 4 channel Pt100 input - 3 wire connection
AJ65BT-64RD4 4 channel Pt100 input - 4 wire connection
AJ65BT-68TD 8 channel thermocouple input
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
AJ65BT-64DAV 4 channel voltage output, -2000 to 2000, -10V to 10V
AJ65BT-64DAI 4 channel current output, 0 to 4000, 4mA to 20mA
AJ65SBT-62DA Small profile 4 channel current or voltage output
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
AJ65BT-D62 2 channel, high speed counter
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
AJ65BT-D75P2-S3 2 channel, positioning module, pulse train output
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
AJ65SBT-RPT Repeater allowing 'T' branching and network extension
AJ65BT-RPI-10A Optical infrared transmission module
AJ65BT-RPI-10B Optical infrared transmission module
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
AJ65BT-G4-S3 Remote programming interface for PLC stations
AJ65BT-R2 RS232 interface module
FX3U-64CCL CC-Link Interface (slave) V2 compliant
FX2N-32CCL CC-Link Interface (slave)
FR-E5NC CC-Link interface for E500 inverters, not KN type
FR-A5NC CC-Link interface for A500 and F500 inverters
FR-A7NC CC-Link interface for A & F700 inverters


ขาย CC-link และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC ขาย CC-link และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC
ขาย CC-link และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC